Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Markant Outdoorcentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Markant Outdoorcentrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–         Voor- en achternaam;
–         Geslacht;
–         Adresgegevens;
–         (Zakelijk) Telefoonnummer;
–         (Zakelijk) Emailadres;

Overig contact
Wij bewaren persoonsgegevens die u achterlaat als je ons een e-mail, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Dit zullen o.a. gegevens zijn, zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten worden bewaard en gebruikt ter verbetering van onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Markant Outdoorcentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–         Om u te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
–         Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
–         Afhandelen van betaling;
–         Markant Outdoorcentrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
Markant Outdoorcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. . De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Markant Outdoorcentrum. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Markant Outdoorcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 –         Alle personen die namens Markant Outdoorcentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
–         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
–         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@markant-outdoorcentrum.nl

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Markant Outdoorcentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Markant Outdoorcentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–         Voor- en achternaam;
–         Telefoonnummer;
–         E-mailadres;
–         Geboortedatum;
–         Salarisgegevens;
–         Kopie ID;
–         BSN-nummer;
–         Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Markant Outdoorcentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Sollicitaties
Wanneer je een sollicitatieformulier invult op de website, dan bewaren we jouw gegevens, zoals je CV, maximaal drie jaar. Wil je dat we jouw CV alsnog verwijderen, nadat je niet bent aangenomen? Laat ons dit dan weten per mail en we geven hier gehoor aan: info@markant-outdoorcentrum.nl

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Markant Outdoorcentrum verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Analytics
Markant Outdoorcentrum gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Markant Outdoorcentrum kan met behulp van de rapporten uit Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet.  U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Markant Outdoorcentrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Markant Outdoorcentrum
Gildeweg 7
7047 AR
Braamt
info@markant-outdoorcentrum.nl

Zoveel te beleven!

Bij Markant Outdoorcentrum maak je de mooiste herinneringen met collega’s, vrienden & familie of klasgenoten!

Een greep uit de ervaringen

van onze gasten

Onze klanten

HAN
Mainfreight
AICS
Slingeland
decathlon
Bochane
Friesland campina
Maris College
Brekr
Graafschap college
Kaemingk
Lindus
Rensa
Eiffel
life & mobility
Coffee fresh
Waterschap
Barlaeus
Sensire
Ten brinke
royal